Wil jij snel weten wat de nieuwe regulering voor jou betekent? Begin dan NU met de Huurprijscheck App, dan kan je straks met één druk op de knop de WWS-Punten zien per 1 juli 2024. Lees meer

versie december 2022 Algemene voorwaarden Huurprijscheck.app

Artikel 1. Huurprijscheck.app

 1. Huurprijscheck.app is een handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vastgoed.app B.V., gevestigd aan het Maaskade 111b te (3071 NJ) Rotterdam en ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80878911. Het btw-nummer van Huurprijscheck.app is 861835475B01. Huurprijscheck.app is per e-mail bereikbaar via info@huurprijscheck.app en per telefoon via +31 10 307 0292.
 2. Huurprijscheck.app is niet aangesloten bij een beroepsvereniging of gebonden aan een gedragscode.

Artikel 2. Definities

In deze voorwaarden worden de navolgende woorden en termen met een hoofdletter geschreven en in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uit de context ondubbelzinnig een andere betekenis blijkt:

 1. Account: een combinatie van een gebruikersnaam en een wachtwoord waarmee een Afnemer toegang krijgt tot afgeschermde Diensten van Huurprijscheck.app.
 2. Afnemer: een Consument of een Zakelijke Gebruiker met wie Huurprijscheck.app een Overeenkomst aangaat dan wel aan wie zij een aanbod doet dan wel die via het Platform een Account aanmaakt.
 3. Algemene Voorwaarden: deze set algemene voorwaarden.
 4. Bedenktijd: de termijn van veertien dagen waarbinnen een Consument gebruik kan maken van diens Herroepingsrecht.
 5. Consument: een natuurlijk persoon die in diens verhouding tot Huurprijscheck.app handelt voor doeleinden buiten diens bedrijfs- of beroepsactiviteit.
 6. Dag: een kalenderdag.
 7. Dienst: een door Huurprijscheck.app op grond van de Overeenkomst aan de Afnemer te leveren dienst.
 8. Digitale Inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.
 9. Direct Mail: een op schrift gestelde boodschap die onafhankelijk van een gedrukt medium wordt gezonden aan individueel geadresseerde personen of functionarissen, behorende tot een vooraf bepaalde doelgroep.
 10. Duurzame Gegevensdrager: ieder hulpmiddel dat de Afnemer of Huurprijscheck.app in staat stelt om aan een partij gerichte informatie op te slaan op een manier die deze toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is aangepast aan het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die een ongewijzigde weergave van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 11. Gebrek: het niet voldoen van de Prestatie aan de Overeenkomst.
 12. Gebruiker: door de Afnemer aangewezen natuurlijk persoon die toegang krijgt tot het Account van de Afnemer.
 13. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van een Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst.
 14. Gebruikersinhoud: persoons- en andere gegevens, zoals Input, teksten en afbeeldingen, die door of namens de Afnemer worden geüpload of verzonden naar het Platform dan wel (via een Account) hierop plaatst of weergeeft.
 15. Input: door of namens de Afnemer op het Platform in te voeren gegevens en andere informatie, op basis waarvan de webapplicatie van Huurprijscheck.app een berekening maakt van het aan een woonruimte voor verhuur toe te kennen aantal punten.
 16. Modelformulier voor herroeping: het via deze link [Link] te downloaden Europese modelformulier voor herroeping.
 17. Overeenkomst: een overeenkomst op afstand, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en die wordt gesloten tussen Huurprijscheck.app en een Afnemer in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten, Digitale Inhoud en/of Diensten, waarbij tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer Technieken voor communicatie op afstand.
 18. Pakket: een hoeveelheid Prestaties die in één keer tegen een van tevoren bepaalde prijs door een Afnemer wordt afgenomen.
 19. Partijen: Huurprijscheck.app en de Afnemer gezamenlijk.
 20. Platform: de websites en webapplicaties van Huurprijscheck.app.
 21. Platforminhoud: de inhoud van het Platform.
 22. Prestatie: een door Huurprijscheck.app op grond van de Overeenkomst aan de Afnemer te leveren Dienst en/of Product, waaronder ook begrepen een Resultaat.
 23. Product: een door Huurprijscheck.app op grond van de Overeenkomst aan de Afnemer te leveren Resultaat.
 24. Resultaat: uitkomsten (waaronder een voor een woning op basis van de Input berekend indicatief aantal punten voor de bepaling van de maximale huurprijs) en adviezen die Huurprijscheck.app, al dan niet in de vorm van Digitale Inhoud, levert via het Platform en andere dienstverlening.
 25. Techniek voor communicatie op afstand: een middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een Overeenkomst, zonder dat de Afnemer en Huurprijscheck.app gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
 26. Zakelijke Gebruiker: een natuurlijk of rechtspersoon die in diens verhouding tot Huurprijscheck.app handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

Artikel 3. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod dat Vastgoed.app doet onder de handelsnaam Huurprijscheck.app en op iedere overeenkomst die Huurprijscheck.app sluit (waaronder voor het gebruik van het Platform en door haar (via het Platform) te verlenen Diensten en te leveren Producten) en op alle (rechts)verhoudingen tussen Partijen die hieruit voortvloeien of anderszins daarmee samenhangen.>
 2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden gelden alleen indien en voor zover Huurprijscheck.app deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard en gelden dan alleen voor de betreffende Overeenkomst.

Artikel 4. Privacy

 1. In het kader van haar activiteiten verwerkt Huurprijscheck.app persoonsgegevens en andere informatie. Huurprijscheck.app doet dit op behoorlijke en zorgvuldige wijze. Verder gebeurt dit in overeenstemming met de privacywet- en regelgeving, deze Algemene Voorwaarden en de toepasselijke privacyverklaring van Huurprijscheck.app [link nog toevoegen]. In de privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens en hoe Huurprijscheck.app deze beschermt.
 2. Het is niet toegestaan om zonder voldoende autorisatie van de betreffende persoon persoonsgegevens van een derde op het Platform in te voeren en/of (indien daarom wordt gevraagd) toestemming te geven voor de verdere verwerking van deze persoonsgegeven. Door persoonsgegevens in te voeren c.q. te laten staan en/of toestemming te geven, verklaart de Afnemer ervoor in te staan daartoe voldoende bevoegd te zijn. Behalve voor zover dit wettelijk niet is toegestaan, vrijwaart de Afnemer Huurprijscheck.app voor alle aansprakelijkheden die ontstaan doordat de Afnemer, in strijd met het voorgaande, zonder daartoe bevoegd te zijn persoonsgegevens invoert c.q. (ongewijzigd) laat staan en/of toestemming geeft, zoals hiervoor bedoeld.
 3. Indien de Afnemer daar toestemming voor heeft gegeven, mag Huurprijscheck.app de door de Afnemer verstrekte persoonsgegevens verwerken en gebruiken voor marketing- en direct marketing doeleinden, ook namens of ten behoeve van derde partijen (hostmailing), bijvoorbeeld via Direct Mail. De Afnemer kan deze toestemming intrekken en/of tegen het gebruik van diens persoonsgegevens voor marketing- en direct marketing doeleinden verzet aantekenen via het Platform, per aangetekende brief aan Huurprijscheck.app gericht aan het vestigingsadres van Huurprijscheck.app (thans Maaskade 111b, 3071 NJ Rotterdam) of per email (info@ huurprijscheck.app.nl).

Artikel 5. Aanbod, totstandkoming overeenkomst en wijziging daarvan

 1. Elk aanbod dat door of namens Huurprijscheck.app is gedaan, is vrijblijvend, tenzij dit een termijn voor aanvaarding bevat.
 2. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Afnemer een geldend aanbod van Huurprijscheck.app aanvaardt en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. De ontvangst van een elektronische aanvaarding wordt onverwijld langs elektronische weg door Huurprijscheck.app bevestigd. Zolang deze bevestiging niet heeft plaatsgevonden, kan de Consument de Overeenkomst ontbinden; een Zakelijke Gebruiker heeft deze mogelijkheid niet.
 3. Binnen de ruimte die de wet daartoe biedt, kan Huurprijscheck.app nagaan of de Afnemer aan diens betalingsverplichtingen kan voldoen en/of er andere feiten en omstandigheden zijn die van belang zijn om te bepalen of het voor Huurprijscheck.app verantwoord is de Overeenkomst aan te gaan. Levert dit goede gronden op voor Huurprijscheck.app om extra voorwaarden aan de Overeenkomst te verbinden of om geen overeenkomst met de Afnemer aan te gaan, dan is zij alsnog gerechtigd deze aanvullende voorwaarden te stellen dan wel alsnog te weigeren een Overeenkomst aan te gaan. Stelt Huurprijscheck.app alsnog aanvullende voorwaarden dan moet zij dit schriftelijk en gemotiveerd doen. In dat geval heeft de Afnemer gedurende zeven dagen vanaf de dag van de mededeling de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
 4. Een wijziging van de Overeenkomst is voor Huurprijscheck.app slechts bindend indien deze schriftelijk door haar is aanvaard. Huurprijscheck.app kan een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren zonder daardoor in gebreke te raken.
 5. Huurprijscheck.app kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de Afnemer redelijkerwijs kan of had moeten begrijpen dat deze, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 6. Huurprijscheck.app kan niet worden gehouden aan door haar verstrekte gegevens zoals - maar niet uitsluitend - prijslijsten, voor zover daar in een aanbod niet expliciet naar wordt verwezen. Huurprijscheck.app publiceert op haar website www.huurprijscheck.app de actuele Pakketten en de daarbij horende prijzen.

Artikel 6. Diensten en Pakketten

 1. Huurprijscheck.app biedt via het Platform de volgende Prestaties aan. Nadat de Afnemer de benodigde Input heeft ingevoerd op het Platform, wordt (op basis daarvan) een indicatie gegeven van de punten die vermoedelijk aan een huurwoning worden toegekend. Op basis hiervan wordt vervolgens een indicatie gegeven van de maximale huurprijs. Afhankelijk van het gekozen Pakket, wordt voor de betreffende woning ook een optimalisatieadvies gegeven. Hierin worden punten aangedragen voor verbetering van een woning, die kunnen leiden tot een verhoging van het aan die woning toe te kennen aantal punten. De Resultaten worden als Digitale Inhoud geleverd. Dit gebeurt via een account dat de Afnemer daarvoor moet aanmaken bij Huurprijscheck.app.
 2. De Afnemer kan via diens Account de Resultaten online inzien en als pdf-document downloaden. Afhankelijk van het gekozen Pakket kan in het account een overzicht worden gecreëerd van de huurwoningen van de Afnemer. Sommige Pakketten bieden daarnaast de mogelijkheid om de huurwoningen in meerdere deelportefeuilles onder te brengen.
 3. De Prestaties worden in verschillende Pakketten door Huurprijscheck.app aangeboden. Aan deze verschillende Pakketten zijn verschillende voorwaarden verbonden. De actuele Pakketten en prijzen kunnen worden geraadpleegd via [volledige URL die ook als link fungeert].
 4. Tenzij anders aangegeven, worden Pakketten los aangeboden. Dat betekent dat de omstandigheid dat in het verleden een Pakket met een bepaalde samenstelling tegen een bepaalde prijs is aangeboden, Huurprijscheck.app niet verplicht om een Pakket met dezelfde samenstelling en tegen een vergelijkbare prijs aan te blijven bieden of weer aan te bieden. De Afnemer die in het verleden een bepaald Pakket heeft afgenomen, heeft er dan ook geen recht op, op een later moment weer hetzelfde of een vergelijkbaar Pakket tegen dezelfde of vergelijkbare voorwaarden af te nemen.
 5. De Pakketten en de daarmee verkregen Resultaten zijn uitsluitend voor eigen gebruik van de Afnemer bedoeld. Het is niet toegestaan de Pakketen te gebruiken ten behoeve van derden. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan Resultaten ten behoeve van eigen gebruik door derden aan die derden te verstrekken en/of om Resultaten - al dan niet om baat - aan derden te verkopen.

Artikel 7. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn in euro's en inclusief btw voor consumenten (huurders). De prijzen van pakketten die voor Consumenten zijn bedoeld zijn inclusief btw. De pakketten die voor Zakelijke Gebruikers zijn bedoeld zijn exclusief btw.
 2. Indien de btw-tarieven veranderen voordat betaling van de prijs heeft plaatsgevonden, dan mag de prijs hierop worden aangepast.

Artikel 8. Betaling

 1. Betaling dient plaats te vinden via de in het aanbod genoemde betalingsmethoden.
 2. De Afnemer dient de volledige prijs vooraf te voldoen.

Artikel 9. Geen herroepingsrecht

 1. De Zakelijke Gebruiker komt in geen enkel geval een beroep op een Herroepingsrecht toe.
 2. De Consument komt geen beroep op een Herroepingsrecht toe ten aanzien van tijdens de Bedenktijd gegenereerde Resultaten wanneer:
  1. de Consument ermee instemt dat nakoming van de Overeenkomst door Huurprijscheck.app start binnen de Bedenktijd; en
  2. de Consument verklaart afstand te doen van diens Herroepingsrecht; en
  3. levering door Huurprijscheck.app van de Digitale Inhoud, die niet op een materiële drager is geleverd, heeft plaatsgevonden.
 3. Kiest de Consument voor een Pakket dat niet uit een enkele berekening bestaat, dan wordt het Herroepingsrecht naar rato beperkt indien de Consument:
  1. ermee instemt dat nakoming van de Overeenkomst door Huurprijscheck.app start binnen de Bedenktijd; en
  2. ermee instemt dat bij gebruik van diens Herroepingsrecht de prijs wordt verrekend naar rato van gebruik en levering die al hebben plaatsgevonden door Huurprijscheck.app van de Digitale Inhoud, die niet op een materiële drager is geleverd.

Artikel 10. Herroepingsrecht

 1. Voor zover de Consument niet op de in het voorgaande artikel genoemde wijze geheel of gedeeltelijk afstand doet van het Herroepingsrecht, kan de Consument de Overeenkomst gedurende de Bedenktijd van veertien dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De Bedenktijd begint op de dag nadat de Overeenkomst is gesloten.
 2. Indien Huurprijscheck.app de Consument de wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht en de manier waarop het Herroepingsrecht moet worden uitgeoefend en/of het Modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, dan wordt de Bedenktijd verlengd met de tijd die is verstreken vanaf het tijdstip genoemd in het voorgaande lid van dit artikel tot het moment waarop alle ontbrekende gegevens alsnog op de voorgeschreven manier aan de Consument zijn verstrekt, maar met ten hoogste twaalf maanden.
 3. De Consument moet bewijzen dat het Herroepingsrecht op tijd en op de juiste manier is uitgeoefend.

Artikel 11. Uitoefening van het Herroepingsrecht door de Consument en de kosten daarvan

 1. Doet de Consument een beroep op diens Herroepingsrecht, dan moet de Consument dit binnen de Bedenktijd aan Huurprijscheck.app melden. Dit kan:
  1. door middel van het Modelformulier voor herroeping dat:
   1. met de bestelbevestiging wordt meegestuurd; en
   2. kan worden gedownload via de website van Huurprijscheck.app: www.huurprijscheck.app en via deze link [hier een link naar het formulier]
  2. door dit op een andere ondubbelzinnige manier aan Huurprijscheck.app te melden.
 2. Indien de Consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de Dienst aanvangt tijdens de bedenktijd, is de Consument Huurprijscheck.app een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat op het moment van herroeping door Huurprijscheck.app is nagekomen, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. Het in dat geval te betalen bedrag wordt berekend op grond van de prijs, zoals vastgelegd in de Overeenkomst. Zouden deze excessief zijn, dan wordt het te betalen bedrag berekend op basis van de marktwaarde van het gedeelte van de Overeenkomst dat is uitgevoerd.
 3. Maakt de Consument gebruik van diens Herroepingsrecht, dan worden alle eventuele aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 12. Verplichtingen van de Consument tijdens de Bedenktijd

Omdat inroeping van het Herroepingsrecht leidt tot opheffing van het Account, dient de Consument ervoor zorg te dragen dat alle Resultaten die de Consument wil behouden, door de Consument zijn gedownload en/of opgeslagen in een omgeving buiten het Account. Door opheffing van het Account, worden de Resultaten definitief vernietigd. Daarom is Huurprijscheck.app hierna niet meer in staat de Resultaten (opnieuw) aan de Consument te verstrekken. Opheffing van het Account kan direct plaatsvinden nadat Huurprijscheck.app de herroepingsmededeling heeft ontvangen. Hiervan wordt geen aparte (voorafgaande) mededeling gedaan.

Artikel 13. Verplichtingen van Huurprijscheck.app bij herroeping

 1. Is de herroepingsmelding door de Consument op elektronische wijze gedaan, dan stuurt Huurprijscheck.app na ontvangst hiervan onverwijld een ontvangstbevestiging aan de Consument.
 2. Met inachtneming van het in artikel 11 lid 2 bepaalde, restitueert Huurprijscheck.app alle betalingen die de Consument met betrekking tot het Pakket heeft gedaan. Deze terugbetaling gebeurt onverwijld maar in ieder geval binnen veertien dagen vanaf de dag na de dag waarop de Consument de herroeping heeft gemeld.
 3. Huurprijscheck.app gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Consument de betaling heeft gedaan, tenzij de Consument instemt met een andere betaalmethode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.
 4. Huurprijscheck.app verwijdert binnen 3 maanden het Account van de Consument.

Artikel 14. Registratie en accountbeveiliging

 1. De Afnemer moet 18 jaar of ouder zijn om het Platform te gebruiken.
 2. Accounts zijn strikt persoonlijk. Behalve voor personen en/of bedrijven die uitdrukkelijk en voldoende geautoriseerd zijn namens hun werknemers en/of cliënten Accounts aan te maken, is het Afnemers verboden een Account voor iemand anders dan zichzelf aan te maken.
 3. De Afnemer zal niet op ongeoorloofde wijze via het Platform een Account aanmaken. De Afnemer zal geen andere methode gebruiken dan de browsers en apps die nodig zijn om het Platform op de gebruikelijke manier en voor regulier gebruik te bereiken; ook zal bijvoorbeeld geen gebruik worden gemaakt van een script, bot, spider, crawler en/of scraper.
 4. De Afnemer is verantwoordelijk voor het bewaren en geheimhouden van diens wachtwoord. De Afnemer zal dan ook geen inloggegevens van andere Afnemers (proberen te) gebruiken, verzamelen en/of achterhalen.
 5. De Afnemer is verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden via het eigen Account alsmede voor diens gedrag en de Gebruikersinhoud die de Afnemer verzendt, plaatst of weergeeft op of via het Platform. Afhankelijk van het Pakket, kan de Afnemer één of meerdere Gebruikers aanwijzen. De Afnemer is verplicht de Gebruikers te wijzen op de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, waaronder deze Algemene Voorwaarden.
 6. De Afnemer verklaart dat de Gebruikersinhoud die is en/of wordt verstrekt tijdens het aanmaken van een Account accuraat, volledig en actueel is. De Afnemer dient de Gebruikersinhoud steeds bij te werken zodat deze accuraat is.
 7. Accounts, gebruikersnamen en/of andere Account-gerelateerde rechten, waaronder die ten aanzien van de Pakketten en het gebruik daarvan, zijn niet verkoopbaar, overdraagbaar en/of uitleenbaar. De Afnemer zal dit dan ook niet (proberen te) doen.
 8. De Afnemer zal niet proberen een andere Afnemer te beperken in het gebruik van het Platform. Ook mag de Afnemer het schenden van deze Algemene Voorwaarden en/of andere voorwaarden van Huurprijscheck.app niet aanmoedigen en/of vergemakkelijken.
 9. De Afnemer begrijpt en aanvaardt dat Huurprijscheck.app geen verantwoordelijkheid kan en zal dragen voor Gebruikersinhoud die via het Platform is gepubliceerd, en dat de Afnemer deze Dienst op eigen risico gebruikt. Als de Afnemer in strijd handelt met de Algemene Voorwaarden en/of een juridisch risico vormt voor Huurprijscheck.app, is Huurprijscheck.app gerechtigd om de Afnemer de toegang tot het Platform (waaronder het Account van de Afnemer) definitief of tijdelijk te ontzeggen en/of diens Account op te heffen.

Artikel 15. Veiligheid

 1. De Afnemer mag via het Platform geen gewelddadige, discriminerende, onrechtmatige, inbreuk makende, haatdragende, pornografische of ander seksueel getinte Gebruikersinhoud (laten) plaatsen.
 2. De Afnemer mag het Platform niet gebruiken voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden. De Afnemer honoreert alle wetten, regels en voorschriften die van toepassing zijn op de Diensten van Huurprijscheck.app en het gebruik van het Platform, waaronder bijvoorbeeld wetgeving inzake het auteursrecht.
 3. Het is niet toegestaan het Platform dan wel de servers en/of netwerken die zijn verbonden met het Platform op enigerlei wijze te belemmeren en/of te verstoren, bijvoorbeeld door het versturen van wormen, virussen, spyware, malware of andere destructieve of ontwrichtende codes. De Afnemer mag het Platform niet veranderen, wijzigen, aanpassen of een andere website veranderen, wijzigen of aanpassen om zo ten onrechte een verband met het Platform of Huurprijscheck.app te suggereren. Verder mag de Afnemer geen inhoud of code injecteren of anderszins aanpassingen doorvoeren in de webpagina('s) van Huurprijscheck.app en/of de weergave van deze webpagina('s) manipuleren.

Artikel 16. Geen back-updienst/veiligheid internet/datakosten/toegang platform

 1. De Afnemer dient zelf back-ups te maken van diens Gebruikersinhoud en via het Platform gegenereerde Resultaten. Huurprijscheck.app biedt uitdrukkelijk geen back-updienst. De Afnemer mag het Platform dan ook niet gebruiken als back-up of opslagruimte.
 2. De Afnemer erkent en aanvaardt dat de veiligheid van verbindingen via internet nooit volledig kan worden gegarandeerd en dat het verzenden van Gebruikersinhoud of andere informatie daardoor mogelijk niet volledig beveiligd kan verlopen, ook al heeft Huurprijscheck.app passende maatregelen getroffen om Gebruikersinhoud zo goed en veilig mogelijk te kunnen uploaden of anderszins te versturen. Indien de gevoeligheid van bepaalde Gebruikersinhoud daarom vraagt, dient de Afnemer contact op te nemen met Huurprijscheck.app voor het bespreken van een alternatieve manier van verstrekking hiervan aan Huurprijscheck.app.
 3. Alle datakosten die de Afnemer maakt in verband met het gebruik van het Platform, komen voor rekening van de Afnemer.
 4. Het is verboden om via 'crawling', 'scraping', 'caching' of op een andere wijze via geautomatiseerde middelen toegang te verkrijgen tot het Platform, tenzij dit gebeurt met standaard zoekmachineprotocollen of -technologieën of wanneer Huurprijscheck.app hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.

Artikel 17. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Huurprijscheck.app verleent aan de Afnemer hierbij een niet-overdraagbare licentie om het Platform te gebruiken.
 2. Bij beëindiging van de Overeenkomst komen alle eventuele aan de Afnemer verstrekte licenties onmiddellijk te vervallen.
 3. Het is niet toegestaan (te proberen) de broncode van het Platform te wijzigen, er afgeleide werken van te maken, deze te decompileren of anderszins te verkrijgen, behalve wanneer dit uitdrukkelijk is toegestaan volgens een open-bronlicentie of wanneer Huurprijscheck.app daarvoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven. Elke poging om dit te doen, is een schending van de rechten van Huurprijscheck.app.
 4. Huurprijscheck.app claimt geen bezit van Gebruikersinhoud die de Afnemer plaatst op of via het Platform. In plaats daarvan, verleent de Afnemer hierbij aan Huurprijscheck.app een niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare, sublicentieerbare, wereldwijde licentie voor de Gebruikersinhoud die de Afnemer op of via het Platform plaatst, in overeenstemming met het privacybeleid van Huurprijscheck.app. Deze licentie duurt voort nadat het Account is opgeheven.
 5. De Afnemer verklaart en garandeert dat:
  1. de Afnemer, de Gebruikersinhoud bezit die geplaatst is door de Afnemer op of via het Platform of anderszins de rechten en licenties bezit die uiteengezet zijn in deze Algemene Voorwaarden;
  2. het plaatsen en gebruiken van Gebruikersinhoud op of via het Platform niet in strijd is of inbreuk maakt op de rechten van een derde partij; inclusief privacyrechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, handelsmerken en/of andere intellectuele eigendomsrechten;
  3. de Afnemer alle royalty's, vergoedingen en alle andere gelden betaalt die de Afnemer verschuldigd is op grond van de Gebruikersinhoud die de Afnemer op of via het Platform plaatst.
 6. De Platforminhoud is eigendom van of in licentie bij Huurprijscheck.app. De Platforminhoud wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten en merkenrechten. Huurprijscheck.app heeft en behoudt alle rechten ten aanzien van de Platforminhoud. Het is niet toegestaan om enige kennisgeving inzake auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten die zijn opgenomen in of bij de Platforminhoud te verwijderen, aan te passen of te verhullen. Evenmin is het toegestaan om Platforminhoud te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, uit te voeren, weer te geven, te publiceren, te verspreiden, over te brengen, uit te zenden, te verkopen, in licentie te geven of op enigerlei andere wijze te exploiteren, noch er afgeleide werken van te maken.
 7. Het logo van Huurprijscheck.app en deze handelsnaam mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Huurprijscheck.app. Daarnaast mogen alle koppen, aangepaste afbeeldingen, knoppictogrammen en scripts servicemerken, handelsmerken en/of beeldmerken van Huurprijscheck.app niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Huurprijscheck.app worden gekopieerd, geïmiteerd en/of gebruikt.

Artikel 18. Bij toestemming: informatie via Direct Mail en het Platform

 1. Indien de Afnemer daarvoor toestemming heeft gegeven, kan deze informatie via Direct Mail en/of het Platform ontvangen. Deze informatie kan links of verwijzingen naar (mobiele) applicaties, websites, aanbiedingen, dienstverlening, functies of advertenties van derden bevatten. Behalve voor zover dit dwingendrechtelijk niet is toegestaan, is Huurprijscheck.app op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor dergelijke uitingen, applicaties, web-diensten, aanbiedingen, dienstverlening, advertenties, andere inhoud of functies van deze derden. Huurprijscheck.app raadt de Afnemer aan de voorwaarden en het privacybeleid van deze derden te lezen.
 2. Gegeven toestemming zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt niet automatisch ingetrokken doordat het Account wordt opgeheven. Toestemming moet expliciet worden ingetrokken op de wijze zoals beschreven in artikel 4 lid 3.

Artikel 19. (Afwijzing van) garanties

 1. Huurprijscheck.app zal zich ervoor inspannen het aan een woonruimte toe te kennen aantal punten zo precies mogelijk te berekenen. Hiermee rust een inspanningsverplichting op Huurprijscheck.app. De berekening wordt gebaseerd op de Input. De Afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de Input. Huurprijscheck.app kan deze niet zelf verifiëren. Eventuele onjuistheden in de Input komen daarom geheel voor rekening en risico van de Afnemer. Onjuiste Input leidt in beginsel tot (voor de betreffende woning) onjuiste Resultaten. Er bestaat altijd een kans dat bij een controle of in een (gerechtelijke) procedure een waardering aan de betreffende woning wordt toegekend die afwijkt van de Resultaten, bijvoorbeeld in verband met de feitelijke situatie.
 2. Huurprijscheck.app staat ervoor in dat door haar aan Consumenten te leveren Producten, Digitale Inhoud en/of Diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Een door Huurprijscheck.app verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de Overeenkomst tegenover Huurprijscheck.app kan doen gelden.
 3. Hoewel Huurprijscheck.app zich er ervoor zal inspannen dat het Platform zoveel mogelijk beschikbaar is, kunnen er momenten zijn dat de functies en/of de beschikbaarheid hiervan worden beperkt of onderbroken door onderhoudswerkzaamheden, upgrades, noodreparaties dan wel het uitvallen van telecommunicatieverbindingen en/of apparatuur.
 4. Huurprijscheck.app zal zich ervoor inspannen dat haar Diensten voldoen aan de daaraan te stellen eisen en dat alle in dat kader alle in redelijkheid van haar te verwachten maatregelen zijn genomen. Met inachtneming van het in het tweede lid ten aanzien van Consumenten bepaalde, kan Huurprijscheck.app desondanks niet garanderen dat het Platform te allen tijde foutloos zal functioneren, dat alle eventuele gebreken kunnen worden gecorrigeerd en/of dat het Platform of de server die het Platform beschikbaar stelt, vrij is van schadelijke componenten, zoals virussen.

Artikel 20. (Beperking van) aansprakelijkheid

 1. Indien een Afnemer uit meer (natuurlijke en/of rechts-) personen bestaat zijn deze steeds hoofdelijk verbonden en ieder voor het geheel aansprakelijk voor alle uit het gebruik van het Platform voortvloeiende verbintenissen, tenzij en voor zover dit dwingendrechtelijk niet is toegestaan.
 2. Behalve voor zover dat dwingendrechtelijk niet is toegestaan, wordt de aansprakelijkheid van Huurprijscheck.app beperkt op de manier zoals in de volgende leden van dit artikel beschreven.
 3. Iedere aansprakelijkheid van Huurprijscheck.app is jegens de Afnemer uitgesloten. Indien Huurprijscheck.app toch aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid, voor zover wettelijk toegestaan, beperkt tot wat hierna in dit artikel is geregeld.
 4. Op de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid en vrijwaring van Huurprijscheck.app, zijn mede bedoeld ter beperking van aansprakelijkheid en vrijwaring van haar (voormalig) werknemers en bestuurders alsmede door of namens Huurprijscheck.app in verband met de Overeenkomst of het Platform door Huurprijscheck.app ingeschakelde derden evenals hun eventuele erfgenamen. Zij kunnen zich allen rechtstreeks op deze beperkingen en andere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden beroepen.
 5. Huurprijscheck.app is uitsluitend aansprakelijk in geval van opzet of bewuste roekeloosheid.
 6. Huurprijscheck.app is nooit aansprakelijk voor schade die het gevolg is van of samenhangt met onjuiste Input en/of (gewijzigde) wet- en regelgeving.
 7. In geen geval is Huurprijscheck.app aansprakelijk voor enige vorm van indirecte of gevolgschade, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot vertragingsschade, omzet- of winstderving, gemiste besparingen en bedrijfssluiting.
 8. In geen geval zal de totale gecumuleerde aansprakelijkheid van Huurprijscheck.app jegens de Afnemer voor alle schade, verliezen of oorzaken hoger zijn dan het bedrag dat door Huurprijscheck.app op grond van de Overeenkomst aan de Afnemer in rekening is gebracht in de 6 maanden direct voorafgaande aan het ontstaan van de eerste schade waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 9. De Afnemer doet hierbij op voorhand afstand van het recht om in het geval de Afnemer enige schade of verlies lijdt als gevolg van het handelen of nalaten van Huurprijscheck.app te eisen:
  1. een gerechtelijk verbod op de exploitatie;
  2. een gerechtelijk verbod op of het tegenhouden van de ontwikkeling, productie, distributie, reclame, weergave of exploitatie,
  van het Platform, een andere website, product of andere inhoud die eigendom is of onder zeggenschap staat van Huurprijscheck.app.
 10. Gebruikersinhoud wordt niet aan Huurprijscheck.app ter goedkeuring voorgelegd. Daarom wijst Huurprijscheck.app alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid af voor verlies, schade (ongeacht of dit werkelijke schade, gevolgschade, privaatrechtelijke boetes of andere schade betreft), letsel, vorderingen, aansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond voortvloeiend uit of verband houdend met enige Gebruikersinhoud.
 11. Huurprijscheck.app is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door of voortvloeit uit:
  1. het aangaan van een overeenkomst op basis van een advertentie van een derde;
  2. het niet onmiddellijk of tijdig aankomen van een bericht van de Afnemer bij een derde partij, die door Huurprijscheck.app bij de Afnemer onder de aandacht is gebracht en/of vice versa;
  3. het niet onmiddellijk of tijdig bieden van werkzaamheden of diensten aan een Afnemer, waardoor (extra) schade is ontstaan of de schade niet kon worden beperkt;
  4. gebruikmaking van de hulp van andere personen. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW is uitgesloten;
  5. onjuistheid van de door de Afnemer verstrekte informatie of anderszins aan de Afnemer toe te rekenen omstandigheden;
  6. het (beweerdelijk) inbreuk makende en/of anderszins onrechtmatige karakter van de (inhoud van de) advertentie, Direct Mail actie en/of het geleverde goed of de geleverde dienst;
  7. een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting door een derde partij die door Huurprijscheck.app bij de Afnemer onder de aandacht is gebracht;
  8. enige wijziging aan dan wel opschorting of stopzetting van het Platform en/of het verlies van Resultaten en/of Gebruikersinhoud;
 12. Ieder recht op schadevergoeding vervalt indien de betreffende schade niet binnen 8 dagen na ontdekking daarvan of nadat de schade redelijkerwijs bekend had moeten zijn geworden, doch uiterlijk binnen 3 maanden na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt, door de Afnemer schriftelijk bij Huurprijscheck.app (adres thans: Maaskade 111b, 3071 NJ Rotterdam, e-mail: info@huurprijscheck.app) gemeld te worden, op straffe van verval van het recht op schadevergoeding en alle overige aanspraken.
 13. De uit dit artikel voortvloeiende uitsluiting c.q. beperking van aansprakelijkheid gelden ook ten gunste van de vervanger van Huurprijscheck.app en/of door Huurprijscheck.app ingeschakelde derden, die al dan niet onder zijn directie bij de uitvoering van werkzaamheden betrokken is.
 14. De Afnemer zal Huurprijscheck.app onverwijld op de hoogte stellen in geval van schade en/of in geval van aansprakelijkheidsstelling door een derde, voor zover dit kan leiden tot een (vrijwarings)vordering op Huurprijscheck.app.

Artikel 21. Vrijwaring

 • Behalve voor zover dat dwingendrechtelijk niet is toegestaan, vrijwaart de Afnemer Huurprijscheck.app, op de manier zoals in de leden van dit artikel beschreven, voor alle mogelijke aanspraken van derden, die op enigerlei wijze verband houden met het Platform en/of met de dienstverlening van Huurprijscheck.app, waaronder voor de in het voorgaande artikel genoemde schades.
 • In een situatie als bedoeld in de voorgaande lid, is de Afnemer gehouden voor eigen rekening Huurprijscheck.app zowel in als buiten rechte bij te staan indien Huurprijscheck.app wordt aangesproken. De Afnemer moet dan onverwijld al hetgeen doen dat in dat geval van de Afnemer verwacht mag worden. Indien de Afnemer in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is Huurprijscheck.app, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade die daardoor aan de zijde van Huurprijscheck.app ontstaan, komen dan integraal voor rekening en risico van de Afnemer.
 • De uit dit en het voorgaande artikel voortvloeiende verplichting van de Afnemer tot vrijwaring gelden ook ten gunste van de vervanger van Huurprijscheck.app en/of door Huurprijscheck.app ingeschakelde derden, die al dan niet onder haar directie bij de uitvoering van werkzaamheden betrokken is. Deze derden kunnen rechtsreeks een beroep op de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden doen.
 • Artikel 22. Gebied gebonden beperkingen

  Het is verboden om software van het Platform te downloaden en te (her-)exporteren naar:

  1. (een staatsburger of inwoner van) een land waartegen Nederland, de Europese Unie en/of de Verenigde Staten een (handels)embargo hebben ingesteld of waaraan zij andere beperkingen of sancties hebben opgelegd waardoor dit niet is toegestaan; of
  2. personen aan wie door de Europese Unie sancties en/of beperkingen zijn opgelegd, die staan op een zwarte lijst van de Europese Unie dan wel op de lijst met 'Specially Designated Nationals' van het ministerie van Financiën van de Verenigde Staten, de 'Table of Deny Orders' van ministerie van Handel van de Verenigde Staten en/of een daarmee vergelijkbare lijst van Nederland en/of de Europese Unie.

  Door eventuele software die is gerelateerd aan het Platform te downloaden, verklaart en garandeert de Afnemer geen staatsburger of inwoner te zijn van een dergelijk land en dat de Afnemer niet voorkomt op een dergelijke lijst.

  Artikel 23. Geldigheid Pakketten en einde Overeenkomst

   Berekeningen waarop de Afnemer op grond van een Pakket recht heeft, kunnen worden gemaakt gedurende 12 maanden na de dag waarop dat Pakket is aangeschaft. Zijn op dat moment niet alle berekeningen gemaakt, dan vervalt het ongebruikt gebleven gedeelte van dat Pakket. De Afnemer heeft dan geen recht op terugbetaling (van een deel) van de prijs die voor dat Pakket is betaald. Na het verstrijken van de in het eerste lid genoemde termijn, is het nog mogelijk de Resultaten, berichten van Huurprijscheck.app en Gebruikersinhoud gedurende 12 maanden in te zien, te downloaden en/of te exporteren. Het is dan echter niet meer mogelijk nieuwe Input en/of Gebruikersinhoud te uploaden. Tenzij in de tussentijd via het Account een nieuw Pakket is aangeschaft, eindigt de looptijd van de Overeenkomst op het moment dat deze termijn verstrijkt. In dat geval eindigt de toegang tot het Account en wordt dit opgeheven. Hierna is het niet meer mogelijk Resultaten, berichten en/of Gebruikersinhoud in te zien, te downloaden en/of te exporteren.

  Artikel 24. Klachten

  1. Eventuele klachten die verband houden met het Platform, en/of een Dienst dan wel die samenhangen met en/of voortvloeien uit de Overeenkomst, moeten binnen bekwame tijd nadat de Afnemer een Gebrek heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Huurprijscheck.app via klachten@huurprijscheck.app. De Afnemer ontvangt binnen 7 dagen na ontvangst hiervan door Huurprijscheck.app een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van de klacht.
  2. In het geval van een Zakelijke Gebruiker wordt onder 'binnen bekwame tijd' in het voorgaande lid verstaan: een periode van maximaal 8 dagen nadat het Gebrek dat dan wel de omstandigheid die aanleiding tot de klacht geeft, is ontdekt dan wel redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn, maar in alle gevallen maximaal 14 dagen na het ontstaan van het Gebrek dan wel, indien de klacht samenhangt met een Dienst en dit eerder is: maximaal 14 dagen na uitvoering van de betreffende Dienst. Laat de Zakelijke Gebruiker één van de hiervoor genoemde termijnen verstrijken, dan vervalt ieder (vorderings)recht dat de Zakelijke Gebruiker ter zake daarvan heeft.
  3. Huurprijscheck.app. streeft ernaar binnen 14 dagen na ontvangst daarvan schriftelijk inhoudelijk op een klacht te reageren. Blijkt dit niet haalbaar, dan informeert Huurprijscheck.app. de Afnemer hier zo spoedig mogelijk schriftelijk over. Daarbij wordt aangegeven wanneer Huurprijscheck.app alsnog schriftelijk zal reageren.
  4. Nadat een Gebrek is gemeld, is de Afnemer verplicht al het mogelijke te doen om de schade voor zichzelf, Huurprijscheck.app en/of een derde te beperken en beperkt te houden. Wordt over een Resultaat geklaagd, dan mag de Afnemer dit niet verder gebruiken. Behalve voor zover dat dwingendrechtelijk niet is toegestaan, komen alle gemaakte kosten van het onderzoek door (de door) Huurprijscheck.app (aangewezen derde) voor rekening van de Afnemer indien en voor zover de klachten ongegrond blijken te zijn.
  5. Behalve voor zover het volgende dwingendrechtelijk niet is toegestaan, is er in ieder geval geen sprake van een tekortkoming of onvolkomenheid in de zin van dit artikel indien:
   1. deze het gevolg is van/ontstaat door onjuiste Input;
   2. deze het gevolg is van/ontstaat door aanpassing van de wet- of regelgeving dan wel een andere relevante norm nadat het Resultaat is gegenereerd;
   3. blijkt dat de Input ook op een andere manier kan worden geïnterpreteerd of gewaardeerd, voor zover de wijze van waardering door Huurprijscheck.app. niet afwijkt van toepasselijke wet- en regelgeving en/of bestendige gebruiken.
  6. De Consument kan onverminderd het in dit artikel bepaalde een beroep doen op een deze toekomend opschortingsrecht. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Zakelijke Gebruiker echter op geen enkele wijze op.
  7. Is de Afnemer geen Consument, dan rust op deze Afnemer de bewijslast dat het Resultaat/de Dienst niet beantwoordt aan de Overeenkomst.
  8. Klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Huurprijscheck.app. te worden gemeld indien de Koper een Zakelijke Gebruiker is. Bij gebreke hiervan vervalt ieder recht van de Zakelijke Gebruiker tot aanpassing van de factuur.

  Artikel 25. Opzegging

  1. De Afnemer kan de Overeenkomst op ieder moment opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. Deze termijn start op de dag nadat de opzegging door Huurprijscheck.app is ontvangen.
  2. In het geval van een overeenkomst voor bepaalde tijd kan Huurprijscheck.app de Overeenkomst slechts opzeggen indien er sprake is van gewichtige redenen. Hiervan is bijvoorbeeld sprake indien:
   1. de Afnemer een Pakket en de daarmee verkregen Resultaten niet uitsluitend gebruikt voor eigen gebruik;
   2. de Afnemer bij het gebruik van het Platform de privacyrechten van derden, waaronder Gebruikers, schendt;
   3. ongeoorloofde Gebruikersinhoud (via een Account) naar het Platform wordt geüpload;
   4. Huurprijscheck.app haar activiteiten en/of het Platform staakt;
  3. Bij opzegging door Huurprijscheck wordt een opzegtermijn van 30 dagen in achtgenomen. Deze termijn start op de dag nadat de mededeling door Huurprijscheck.app is verstuurd. In afwijking van het voorgaande en behalve voor zover dat dwingendrechtelijk niet is toegestaan, hoeft Huurprijscheck.app geen opzegtermijn in acht te nemen wanneer in redelijkheid niet van Huurprijscheck.app gevergd kan worden dat zij de Overeenkomst laat voortduren. Hiervan is bijvoorbeeld sprake in het geval van gewichtige redenen die aan de Afnemer kunnen worden toegerekend en/of herhaaldelijke overtredingen van bepalingen in de Overeenkomst, waaronder deze Algemene Voorwaarden.
  4. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden. De opzeggingsmededeling kan worden verstuurd:
   1. per aangetekende brief, gericht aan het vestigingsadres van Huurprijscheck.app (thans Maaskade 111b, 3071 NJ Rotterdam);
   2. per e-mail via info@huurprijscheck.app;
   3. de Consument kan de Overeenkomst ook opzeggen op dezelfde wijze als het gebruik van het Platform door de Consument is aangegaan.
  5. Bij beëindiging van de Overeenkomst komen alle eventuele rechten, die op grond van deze Algemene Voorwaarden aan de Afnemer zijn verleend, onmiddellijk te vervallen.
  6. Na opzegging van de Overeenkomst zal Huurprijscheck.app het Account van de Afnemer opheffen. Dat kan zij doen vanaf het moment dat de in het eerste dan wel derde lid van dit artikel genoemde termijn is verstreken. Hiervan wordt geen aparte (voorafgaande) mededeling gedaan. Indien geen opzegtermijn in acht hoeft te worden genomen, wordt het Account niet opgeheven voordat 30 dagen na de dag waarop de opzeggingsmededeling is gedaan, zijn verstreken.
  7. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Afnemer ervoor zorg te dragen dat alle Resultaten alsmede andere informatie, gegevens en bestanden die in een account is opgeslagen en die de Afnemer wenst te behouden, tijdig wordt gedownload c.q. geëxporteerd en om al datgene wat de Afnemer gewist wil zien, te wissen voordat de opzegtermijn is verstreken. Door opheffing van het account, worden de Resultaten definitief vernietigd. Daarom is Huurprijscheck.app hierna niet meer in staat de Resultaten (opnieuw) aan de Afnemer te verstrekken.
  8. Tegoeden en/of rechten die de Afnemer uit hoofde van een Pakket heeft, vervallen na het verstrijken van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde opzegtermijn, zonder dat de Afnemer ter zake hiervan een vordering op Huurprijscheck.app krijgt. Hiervan wordt geen aparte (voorafgaande) mededeling gedaan.

  Artikel 26. (Niet) overdraagbaarheid van rechten en verplichtingen

  1. Rechten en verplichtingen van de Afnemer die verband houden met het gebruik van het Platform en/of de dienstverlening van Huurprijscheck.app zijn niet overdraagbaar. Zou er toch sprake blijken te zijn van overdraagbaarheid, dan is overdracht aan een derde alleen mogelijk met voorafgaande schriftelijke toestemming van Huurprijscheck.app.
  2. Behalve voor zover dit dwingendrechtelijk niet is toegestaan, kan Huurprijscheck.app zonder voorafgaande toestemming van de Afnemer (een deel van) haar rechten en/of verplichtingen uit de rechtsbetrekking met de Afnemer overdragen aan een partij waaraan Huurprijscheck.app direct of indirect is gelieerd.

  Artikel 27. Geen rechtsverwerking

  Behalve voor zover dat dwingendrechtelijk niet is toegestaan, kan afstand van recht door Huurprijscheck.app alleen plaatsvinden door een daartoe strekkende schriftelijke kennisgeving. Indien Huurprijscheck.app haar rechten uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden niet uitoefent of het uitoefenen daarvan uitstelt, kan dit niet worden beschouwd als afstand van dat recht, of van enig ander recht uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden.

  Artikel 28. Contact

  1. Bij vragen over deze Algemene Voorwaarden kan de Afnemer contact opnemen met Huurprijscheck.app door een e-mail te sturen naar info@huurprijscheck.app.
  2. Indien de Afnemer over andere kwesties contact wil opnemen met Huurprijscheck app, dan kan dat ook op de in lid 1 van dit artikel genoemde manier. Voor bepaalde situaties is in deze Algemene Voorwaarden aangegeven dat ook op andere manieren contact met Huurprijscheck.app kan worden opgenomen.
  3. Consumenten die een schriftelijke mededeling of aanzegging met rechtsgevolg gericht aan Huurprijscheck.app willen versturen, kunnen dat ook op andere manieren doen dan hiervoor genoemd. De bewijslast van de verzending ligt dan wel bij de Consument.
  4. Omdat Huurprijscheck.app bij het sluiten van de Overeenkomst behalve een emailadres geen andere adresgegevens opvraagt, worden alle mededelingen van Huurprijscheck.app aan dit emailadres gedaan. De Afnemer dient het tijdig aan Huurprijscheck.app door te geven indien dit emailadres niet langer actueel is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Afnemer de mailbox waarin de e-mails worden ontvangen, die naar het opgegeven e-mailadres worden verstuurd, voldoende regelmatig te bekijken.

  Artikel 29. Conversie

  Indien op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter daarvan op een bepaling van deze Algemene Voorwaarden geen beroep (meer) kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

  Artikel 30. Nawerking

  1. Na het einde om welke reden dan ook van het Platform en/of de met Huurprijscheck.app overeengekomen dienstverlening blijven de bepalingen van toepassing die bedoeld zijn om ook na beëindiging te blijven gelden, waaronder in ieder geval begrepen het bepaalde in artikel 4 (Privacy), artikel 17 (Intellectuele Eigendomsrechten), artikel 19 (Afwijzing van garanties), artikel 20 (Beperking van aansprakelijkheid), artikel 21 (Vrijwaring), artikel 30 (Nawerking) en artikel 32 (Toepasselijk recht en forumkeuze).

  Artikel 31. Wijzigingen

  1. Huurprijscheck.app heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen.
  2. Een wijziging van de Algemene Voorwaarden treedt in werking 30 dagen, of zoveel later als in de gewijzigde Algemene Voorwaarden is aangegeven, nadat de wijziging op de volgende manieren heeft plaatsgevonden:
   1. op het Platform;
   2. door plaatsing van een mededeling in het account;
   3. door toezending van een e-mail aan de Afnemer.
  3. Consumenten en met Consumenten gelijk gestelde Zakelijke Gebruikers hebben het recht (schriftelijk) tegen wijzigingen bezwaar te maken indien en voor zover deze voor hen onredelijk bezwarend zijn. In dat geval hebben zij het recht de Overeenkomst te ontbinden, tenzij Huurprijscheck.app verklaart er in die verhouding alsnog en met terugwerkende kracht vanaf te zien de gewijzigde Algemene Voorwaarden te hanteren.
  4. De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op upgrades en updates van het Platform die het Platform vervangen en/of aanvullen, tenzij deze upgrade of update gepaard gaat met bijgewerkte Algemene Voorwaarden. In dat geval zijn de bijgewerkte Algemene Voorwaarden van toepassing.

  Artikel 32. Toepasselijk recht, forumkeuze en verval van recht

  1. Deze Algemene Voorwaarden en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen die daaruit voortvloeien, worden in alle opzichten beheerst door Nederlands recht. De toepassing van het Weens Koopverdrag (CSIG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  2. Behalve voor zover dit dwingendrechtelijk niet is toegestaan, worden alle geschillen tussen de Afnemer en Huurprijscheck.app, die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst (waaronder deze daarvan deel uitmakende Algemene Voorwaarden), dan wel nadere overeenkomsten en andere handelingen die samenhangen met de Overeenkomst, zoals bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend, onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en ongegronde verrijkingen, beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Rotterdam, locatie Rotterdam.
  3. Behalve in de situaties waarin daarvan in deze Algemene Voorwaarden is afgeweken, dient een geschil ten aanzien van een bepaalde rechtsvordering aanhangig gemaakt te zijn binnen één jaar nadat de rechtsvordering is ontstaan en aan de eisende Partij bekend is geraakt, onverminderd de mogelijkheid van eerder verval of van verjaring overeenkomstig de wet.
  Fonzt

  Sinds we gebruik maken van Huurprijscheck.app hebben we de puntentellingen voor onze klanten in een handomdraai in beeld. Echt een geweldige tool die ons veel tijd oplevert!

  Femke Buijks
  FONZT BV

  Onze klanten kunnen we nu eenvoudig en snel een goed overzicht geven van de punten van hun woningen. Vooral het optimalisatie rapport is erg handig en geeft je een goed inzicht hoe je het rendement van een portefeuille kan verbeteren. Vaak door simpele aanpassingen!